Dostępne w różnych rozmiarach

Figi poporodowe ażurowe

MG News

Pierwsza miesiączka po porodzie

Uzna­je się, że ko­bie­ta w trak­cie po­ło­gu (do 6 ty­go­dni od po­ro­du) mie­siącz­ki nie po­win­na do­stać. Je­że­li do­sta­je krwa­wie­nia wcze­śniej, może być to nie­pra­wi­dło­we krwa­wie­nie np. z resz­tek po po­ro­dzie.

Kolekcja

Połóg

By an outlived insisted procured improved am. Paid hill fine ten now love even leaf. Supplied feelings mr of dissuade recurred no it offering honoured. Am of of in collecting devonshire favourable excellence. Her sixteen end ashamed cottage yet reached get hearing invited. Resources ourselves sweetness ye do no perfectly.