REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
§ 1. [Postanowienia ogólne]
 
1. Niniejszy Regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi cyklicznego dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
2. Operatorem Usługi jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W,
03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271 (dalej również jako „Operator Usługi” lub
„Roger Publishing”).
3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.
§ 2. [Przedmiot usługi]
1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Operatora Usługi oraz podmiotów z nim współpracujących, aktualnych promocjach, informacji o otwarciu nowych sklepów oraz innych informacji dotyczących Operatora Usługi oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczących
opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
3. Użytkownik przy zapisie do usługi Newsletter może zarządzać preferencjami co do otrzymywanych treści poprzez odznaczenie odpowiednich pól w okienku wyboru.
4. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
§ 3. [Warunki korzystania]
1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem), która na stronie internetowej w domenie rpstore.pl w dedykowanym formularzu poda co najmniej swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się” lub „Zapisz mnie” lub przycisk o tożsamym znaczeniu. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Następnie do Użytkownika jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji.
Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach określonych w Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie usługi Newsletter.
3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
§ 4. [Czas trwania usługi]
1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdej chwili poprzez skierowanie do Operatora Usługi oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności w jednej z poniżej wskazanych form:
- skorzystanie w linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej przekazywanej od Operatora Usługi wiadomości,
- skierowaniu oświadczenia o rezygnacji na adres kontakt@rogerpublishing.pl,
- skierowanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na podany wyżej adre korespondencyjny Operatora Usługi.
3. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
§ 5. [Dane osobowe]
1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (w tym informowania o produktach dostępnych w ofercie).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
4. Zasady zachowania prywatności Użytkownika oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://rpstore.pl/pages/polityka-prywatnosci.
Wskazano tam, jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika Operator Usługi może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
§ 6. [Reklamacje i informacje końcowe]
1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na adres mailowy
kontakt@rogerpublishing.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Operatora Usługi, z dopiskiem „Reklamacja newsletter”.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter. Użytkownik powinien również wskazać jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie https://rpstore.pl/pages/regulamin-newslettera wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo
przez Operatora Usługi, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.
5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków usługi Newsletter. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://rpstore.pl/pages/regulamin-newslettera w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

Regulamin promocji

„-5% za zapis do newslettera w sklepie internetowym”

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „-5% za zapis do newslettera w sklepie internetowym”
(„Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym działającym pod adresem https://rpstore.pl („Sklep internetowy”)

1. ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem Promocji jest właściciel Sklepu internetowego - spółka Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP:5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl

2. ZASADY PROMOCJI
a) W okresie Promocji Klienci, którzy po raz pierwszy zapiszą się do newslettera poprzez formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego i potwierdzą subskrypcję otrzymają na adres e-mail wskazany w formularzu kod uprawniający do uzyskania jednorazowego rabatu cenowego w
wysokości 5% (słownie: pięć procent) na całe zakupy („Kod rabatowy”).
b) Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Klientów sklepu internetowego Organizatora Promocji i prowadzona jest pod adresem https://rpstore.pl.
c) Akcja promocyjna polega na wykorzystaniu przez Klienta Sklepu internetowego Kodu rabatowego, obniżającego ceny kupowanych przez niego produktów o 5%.
d) Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami lub już obowiązującymi rabatami udzielonymi Klientowi przez Organizatora Promocji.
e) Organizator zastrzega, że niektóre z produktów mogą zostać wyłączone z zakresu działania Promocji.
f) Kod rabatowy ważny będzie przez 30 dni od daty jego otrzymania na adres e-mail i może zostać wykorzystany na pierwsze lub kolejne zakupy. W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w tym terminie Kod rabatowy wygasa.
g) Kod rabatowy może zostać przekazany przez Klienta i wykorzystany przez osobę trzecią.
h) Aby zrealizować kod rabatowy należy podczas procesu składania zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole i potwierdzić klikając „Zastosuj”. Jeśli wpisane dane były prawidłowe, wartość koszyka zostanie przeliczona.
i) Rabat 5% zostanie naliczony w stosunku do wszystkich produktów, nie będących przedmiotem innych akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wyłączonych z Promocji.
j) Niepodanie Kodu Rabatowego przy składaniu zamówienia oznacza, że Klient nie skorzystał z prawa do skorzystania z Promocji w związku z danym zamówieniem. W takiej sytuacji, z chwilą złożenia zamówienia, Klient traci prawo do skorzystania z rabatu w związku z dokonanym zakupem. Rabat nie może zostać zastosowany później do złożonego już i opłaconego zamówienia.

3. OKRES TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się od dnia jej ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego i trwa do odwołania.

4. REKLAMACJE PROMOCJI
Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji lub w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rogerpublishing.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, w tym z innymi przyznanymi Klientowi rabatami.
Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny dla wszystkich klientów na stronie internetowej https://rpstore.pl, co najmniej przez czas trwania Promocji.
Zapis do newslettera uregulowany jest w Regulaminie usługi Newsletter.

7. KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa), adres mailowy: kontakt@rogerpublishing.pl lub iod@rogerpublising.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter i przesłania Kodu rabatowego.
Klient niniejszym akceptuje Regulamin usługi Newsletter i Politykę prywatności.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.05.2024 r..
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Promocji.


Regulamin promocji

„-10% za zapis do newslettera w sklepie internetowym”

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „-10% za zapis do newslettera w sklepie internetowym”
(„Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym działającym pod adresem https://rpstore.pl („Sklep internetowy”)

1. ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem Promocji jest właściciel Sklepu internetowego - spółka Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP:5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl

2. ZASADY PROMOCJI
a) W okresie Promocji Klienci, którzy po raz pierwszy zapiszą się do newslettera poprzez formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego i potwierdzą subskrypcję otrzymają na adres e-mail wskazany w formularzu kod uprawniający do uzyskania jednorazowego rabatu cenowego w
wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) na całe zakupy („Kod rabatowy”).
b) Akcja promocyjna przeznaczona jest dla Klientów sklepu internetowego Organizatora Promocji i prowadzona jest pod adresem https://rpstore.pl.
c) Akcja promocyjna polega na wykorzystaniu przez Klienta Sklepu internetowego Kodu rabatowego, obniżającego ceny kupowanych przez niego produktów o 10%.
d) Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami lub już obowiązującymi rabatami udzielonymi Klientowi przez Organizatora Promocji.
e) Organizator zastrzega, że niektóre z produktów mogą zostać wyłączone z zakresu działania Promocji.
f) Kod rabatowy ważny będzie przez 30 dni od daty jego otrzymania na adres e-mail i może zostać wykorzystany na pierwsze lub kolejne zakupy. W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w tym terminie Kod rabatowy wygasa.
g) Kod rabatowy może zostać przekazany przez Klienta i wykorzystany przez osobę trzecią.
h) Aby zrealizować kod rabatowy należy podczas procesu składania zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole i potwierdzić klikając „Zastosuj”. Jeśli wpisane dane były prawidłowe, wartość koszyka zostanie przeliczona.
i) Rabat 10% zostanie naliczony w stosunku do wszystkich produktów, nie będących przedmiotem innych akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wyłączonych z Promocji.
j) Niepodanie Kodu Rabatowego przy składaniu zamówienia oznacza, że Klient nie skorzystał z prawa do skorzystania z Promocji w związku z danym zamówieniem. W takiej sytuacji, z chwilą złożenia zamówienia, Klient traci prawo do skorzystania z rabatu w związku z dokonanym zakupem. Rabat nie może zostać zastosowany później do złożonego już i opłaconego zamówienia.

3. OKRES TRWANIA PROMOCJI
Promocja rozpoczyna się od dnia jej ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego i trwa do odwołania.

4. REKLAMACJE PROMOCJI
Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji lub w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rogerpublishing.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, w tym z innymi przyznanymi Klientowi rabatami.
Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny dla wszystkich klientów na stronie internetowej https://rpstore.pl, co najmniej przez czas trwania Promocji.
Zapis do newslettera uregulowany jest w Regulaminie usługi Newsletter.

7. KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa), adres mailowy: kontakt@rogerpublishing.pl lub iod@rogerpublising.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter i przesłania Kodu rabatowego.
Klient niniejszym akceptuje Regulamin usługi Newsletter i Politykę prywatności.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.03.2023 r..
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Promocji. 


Regulamin akcji promocyjnej „-10% za zapis do newslettera w sklepie internetowym” został odwołany w dniu 28.04.2023 r.