REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe szaleństwo w RP # 5”
NA PROFILU @roger_publishing NA INSTAGRAMIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe szaleństwo w RP # 5” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Roger
Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska
19W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON
365578271 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu
roger_publishing dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/roger_publishing/
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu Roger_publishing w serwisie Instagram w
dniu 10 listopada 2023 r. i kończy się w dniu 12 listopada 2023 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie oraz członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona następujące
zadanie:
wymyśli hasło reklamowe na black week, które pojawi się w mediach społecznościowych Organizatora
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie
konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji -
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu Roger_publishing nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną
„Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni
Uczestnika, którzy najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem
oryginalności i pomysłowości Zadań konkursowych oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.
4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci Karty podarunkowej RP o
wartości 300,00 (trzysta złotych 00/100) złotych – do wykorzystania w sklepie online Organizatora

dostępnym pod adresem: https://rpstore.pl/, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 33,00
(trzydzieści trzy 00/100) złote, odpowiadającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu
wygranej w Konkursie,
zwana dalej „Nagrodą”.
5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie
Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
7. Karta podarunkowa może być użyta w Sklepie internetowym i jest ważna przez okres 12 miesięcy od
daty jej otrzymania. Karta podarunkowa jest ważna do upływu ostatniego dnia miesiąca określonego
jako koniec ważności Karty podarunkowej. W okresie ważności Karta podarunkowa nie podlega
wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Upływ terminu ważności Karty podarunkowej
uniemożliwia dokonanie zakupu towaru z wykorzystaniem Karty podarunkowej. Okres ważności Karty
podarunkowej nie podlega wydłużeniu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
konkursu, w zakresie wykorzystania karty podarunkowej zastosowanie będą miały postanowienia
Regulaminu karty podarunkowej dostępnego pod adresem:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0658/0371/4782/files/karta_podarunkowa.pdf?v=1674038363
8. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 13
listopada 2023 r. (do godziny 14:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu Roger_publishing na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na
Instagramie roger_publishing.
9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni
od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do
przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu
oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do
ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
12. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe szaleństwo w RP # 5” na adres email: redakacja@rogerpublishing.pl lub adres
Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977
Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności
publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane
osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland
Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych
zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny
okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2023 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:
https://rpstore.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument
może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na
temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z
platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował
Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe szaleństwo w RP # 4”
NA PROFILU @roger_publishing NA INSTAGRAMIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe szaleństwo w RP # 4” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Roger
Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska
19W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON
365578271 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu
roger_publishing dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/roger_publishing/
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu Roger_publishing w serwisie Instagram w
dniu 9 listopada 2023 r. i kończy się w dniu 10 listopada 2023 r. o godzinie 8:00 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie oraz członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona następujące
zadanie:
w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie opisze jak się czuje w zestawie Ninja,
używając do tego cytatów z piosenek, seriali lub filmów („Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie
konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji -
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu Roger_publishing nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną
„Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni
Uczestnika, którzy najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem
oryginalności i pomysłowości Zadań konkursowych oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.
4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci Zestawu NINJA (model i kolor do
wyboru przez Zwycięzcę - z produktów aktualnie dostępnych w ofercie Organizatora; nie obejmuje serii

NINJA med) o wartości 179,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) złotych, wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 20,00 (dwadzieścia 00/100) złotych, odpowiadającą podatkowi
dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,
zwana dalej „Nagrodą”.
5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie
Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 10
listopada 2023 r. (do godziny 16:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu Roger_publishing na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na
Instagramie roger_publishing.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni
od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do
przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu
oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz wybrany model, kolor i rozmiar Zestawu
NINJA (z aktualnie dostępnych w ofercie Organizatora).
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do
ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe szaleństwo w RP # 4” na adres email: redakacja@rogerpublishing.pl lub adres
Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977

Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności
publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane
osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland
Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych
zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny
okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2023 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:
https://rpstore.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument
może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na
temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z
platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował
Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.
Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.

REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe szaleństwo w RP # 3”
NA PROFILU @roger_publishing NA INSTAGRAMIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe szaleństwo w RP # 3” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Roger
Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska
19W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON
365578271 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu
roger_publishing dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/roger_publishing/
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu Roger_publishing w serwisie Instagram w
dniu 8 listopada 2023 r. i kończy się w dniu 8 listopada 2023 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie oraz członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej
wskazane zadania:

a) w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie opisze w jaki oryginalny i kreatywny
sposób przyszli rodzice mogą przekazać swoim najbliższym, że spodziewają się dziecka,

i

b) oznaczy w komentarzu przyszłą mamę zachęcając do wzięcia udziału w Konkursie
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie
konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,

c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.
5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji -
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu Roger_publishing nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną
„Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni
Uczestnika, którzy najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem
oryginalności i pomysłowości Zadań konkursowych oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.
4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci zestawu składającego się z:
a) Książka o ciąży w miękkiej oprawie o wartości 95,00 (dziewięćdziesiąt pięć 00/100) złotych,
b) Segregator #jestem w ciąży (wzór do wyboru przez Zwycięzcę) o wartości 79,00
(siedemdziesiąt dziewięć 00/100) złotych,

to jest nagroda o łącznej wartości 174,00 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery 00/100) złote wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 19,00 (dziewiętnaście 00/100) złotych, odpowiadającą
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie
zwana dalej „Nagrodą”.
5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie
Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 9
listopada 2023 r. (do godziny 11:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu Roger_publishing na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na
Instagramie roger_publishing.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni
od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do
przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu
oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz wybrany wzór Segregatora #jestem w
ciąży.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do
ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe szaleństwo w RP # 3” na adres email: redakacja@rogerpublishing.pl lub adres
Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977
Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności
publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane
osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland
Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych
zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny
okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2023 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:
https://rpstore.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument
może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na
temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z
platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował
Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe szaleństwo w RP # 2”
NA PROFILU @roger_publishing NA INSTAGRAMIE

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe szaleństwo w RP # 2” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Roger
Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska
19W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON
365578271 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu
roger_publishing dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/roger_publishing/
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.

§2
CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu Roger_publishing w serwisie Instagram w
dniu 7 listopada 2023 r. i kończy się w dniu 7 listopada 2023 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie oraz członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona następujące
zadanie:
w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie napisz własne, oryginalne, pomysłowe i
kreatywne życzenia świąteczne, które w treści będą zawierały wybrane przez Ciebie 3 produkty z RP
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie
konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także

treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.
5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5
PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH


1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji -
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu Roger_publishing nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6
NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną
„Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni
Uczestnika, którzy najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem
oryginalności, pomysłowości i kreatywności Zadań konkursowych oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.

4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci Piżamy świątecznej Rue o
wartości 189,00 (sto osiemdziesiąt dziewięć 00/100) złotych, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 21,00 (dwadzieścia jeden 00/100) złotych, odpowiadającą podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie
zwana dalej „Nagrodą”.
5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie
Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 8
listopada 2023 r. (do godziny 11:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu Roger_publishing na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na
Instagramie roger_publishing.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni
od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do
przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu
oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz rozmiaru, w którym ma zostać wysłana
nagroda.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do
ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe szaleństwo w RP # 2” na adres email: redakacja@rogerpublishing.pl lub adres
Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977

Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności
publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane
osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland
Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych
zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny
okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2023 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:
https://rpstore.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument
może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na
temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z
platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował
Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.
Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe szaleństwo w RP # 1”
NA PROFILU @roger_publishing NA INSTAGRAMIE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu „Konkursowe szaleństwo w RP # 1” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Roger
Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska
19W, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON
365578271 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu
roger_publishing dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/roger_publishing/
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z
organizowaniem Konkursu.

 

§2
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu Roger_publishing w serwisie Instagram w
dniu 6 listopada 2023 r. i kończy się w dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU


1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a
także Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie oraz członkowie
najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w
stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.
§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej
wskazane zadania:

a) w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie wskaże ulubiony kosmetyk RP,

i

b) w oryginalny i pomysłowy sposób uzasadni swoją odpowiedź

i

c) oznaczy w komentarzu osobę, której sprezentuje zestaw kosmetyków RP
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie
konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:

a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.
5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.
§5
PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji -
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu Roger_publishing nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.
§6
NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną
„Komisją konkursową”).

2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni
Uczestnika, którzy najlepiej wykona Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem
oryginalności i pomysłowości Zadań konkursowych oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.
4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci dwóch zestawów kosmetyków
RP, z których każdy składa się z następujących produktów:
a) Krem koloryzujący AdaptRP o wartości 59,00 (pięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych,
b) Peeling do ust o wartości 24,00 (dwadzieścia cztery 00/100) złote,
c) Wypiekana paleta do konturowania o wartości 69,00 (sześćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych,
d) Tusz do rzęs o wartości 24,00 (dwadzieścia cztery 00/100) złote,
to jest nagroda o łącznej wartości 352,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa 00/100) złote wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 39,00 (trzydzieści dziewięć 00/100) złotych, odpowiadającą
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie
zwana dalej „Nagrodą”.
5. Zwycięzca Nagrody w Konkursie zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie
Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzcę stosownego protokołu.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.
7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 7
listopada 2023 r. (do godziny 11:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu Roger_publishing na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na
Instagramie roger_publishing.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni
od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do
przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu
oraz dane niezbędne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do
ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe szaleństwo w RP # 1” na adres email: redakacja@rogerpublishing.pl lub adres
Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977
Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.
§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności
publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane
osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland
Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom
rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych
zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.
6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny
okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2023 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:
https://rpstore.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument
może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na

temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać
na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z
platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami
prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do
natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował
Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi
zmianami.
Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.