Regulamin akcji „Przepis na imprezę”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Przepis na imprezę” („Akcja”), realizowanej od dnia 23
listopada 2023 r. Wysłanie zgłoszenia do Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
Organizatorem Akcji jest spółka Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP:
5252678750, REGON: 365578271, (dalej jako: “Roger Publishing”).
Celem Akcji jest stworzenie z wybranych przepisów nadesłanych przez Uczestników Akcji e-
booka: „Przepisy na imprezę” (dalej „E-book”), ze sprzedaży którego całkowity dochód
przekazany zostanie na cele statutowe Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z
siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132999142, REGON:
383560653 (dalej jako: „Fundacja”).
E-book będzie sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Roger Publishing pod
adresem https://rpstore.pl/ przez czas określony przez Organizatora.

§ 1

Przystąpienie do Akcji
1. Każda z osób może wziąć udział w Akcji poprzez przesłanie przepisu na imprezową potrawę z
użyciem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora. Można wysłać więcej
niż jedno zgłoszenie.
2. Pełne zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię, nazwisko i opis Uczestnika,
b) Jedno zdjęcie Uczestnika, które zostanie umieszczone przy
przepisie w E-booku (w jak najlepszej rozdzielczości),
c) Tytuł przepisu,
d) Przynajmniej trzy zdjęcia ilustrujące przygotowaną według

proponowanego przepisu potrawę (w jak najlepszej rozdzielczości),
e) Treść przepisu zgodnie ze wzorem wskazanym w formularzu
(składniki, proporcje, sposób i przybliżony czas przygotowania),
f) Informację o tym, czy i gdzie przepis i/lub zdjęcia do
niego Uczestnik opublikował wcześniej (jeśli taka publikacja miała wcześniej
miejsce),
g) Oświadczenie o treści: Oświadczam, że nadesłany przepis i
zdjęcia są mojego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich.
h) Akceptację Regulaminu.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 grudnia 2023 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego).
4. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatora
treści przepisu, nadesłanych zdjęć w E-booku oraz na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych Organizatorów zgodnie z postanowieniami §2 i §3 niniejszego Regulaminu.
5. W E-booku „Przepis na imprezę” zostaną opublikowane wybrane przez przedstawicieli
Organizatora przepisy wraz ze zdjęciami Uczestników (autorów przepisów) oraz zdjęciami
potraw. Przy wyborze pod uwagę będą brane wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz
w zgłoszeniu, w tym ciekawość oraz oryginalność danego przepisu.
6. Organizator będzie kontaktować się wyłącznie z wybranymi osobami. Odmowa publikacji
niewybranych zgłoszeń nie będzie uzasadniana.
§2

Prawa własności intelektualnej
1. Uczestnik Akcji przesyłając swoje zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do przesłanych przepisów oraz zdjęć, które są przejawem jego
własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad prawnych oraz
roszczeń podmiotów trzecich, uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na
korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania
przez Roger Publishing w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem
faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych

roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że
ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Roger Publishing lub Fundację
szkody.
3. Uczestnik Akcji, którego zgłoszenie wykorzystane będzie w E-booku, oświadcza, że wyraża
zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne
korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zgłoszenia (przepisu oraz
zdjęć) przez Roger Publishing oraz Fundację na następujących polach eksploatacji:
wprowadzanie utworu do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych,
zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową w postaci E-booka oraz wprowadzenie ich do obrotu,
wykorzystywanie dowolnie wybranych fragmentów utworu, jak również streszczeń utworu, w
celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, w szczególności w ramach działań
prowadzonych w Internecie związanych ze sprzedażą E-booka.
4. Uczestnik wyraża zgodę, aby przesłane zgłoszenie (treść przepisu oraz załączone zdjęcia) było
wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji w E-booku oraz
rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, tj. poddawane stosownym obróbkom,
przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,
tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
5. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że z uwagi na wykorzystanie zgłoszenia (treści
przepisu i zdjęć) w E-booku, cofnięcie zgody na wykorzystanie ww. zgłoszenia nie będzie
dotyczyło E-booków, które zostały wprowadzone do obrotu.
6. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że z tytułu wzięcia udziału w Akcji, w tym
wykorzystania jego zgłoszenia w E-booku, nie przysługuje mu wynagrodzenie.

§3

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przesyłając zgłoszenie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i
przetwarzanie przez Organizatora (Roger Publishing) swoich danych osobowych w zakresie
imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu w publikacji (E-booku)
przygotowanym przez Organizatora.
2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych na następujących polach
eksploatacji: na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w E-booku oraz w celach promocyjnych E-
booka, w szczególności w Internecie na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach
Organizatora oraz Fundacji w mediach społecznościowych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Roger
Publishing. Dane do kontaktu: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.

4. Roger Publishing wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wyłonienia osób, których przepisy
zostaną opublikowane w E-booku oraz w celu publikacji E-booka. W przypadku złożenia
reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Akcji dane osobowe będą przetwarzane także w
celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Akcji i
publikacji zgłoszenia w E-booku.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Akcji będą przetwarzane przez okres
trwania Akcji oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Akcji, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń.
8. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

§ 4

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji można zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także opis i
uzasadnienie reklamacji. Organizator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14
dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego
reklamację.

§ 5

Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie: https://rpstore.pl/

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2023 r.