Regulamin akcji „Przepis na imprezę – edycja letnia"


Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Przepis na imprezę – edycja letnia” („Akcja”), realizowanej od dnia 29.04.2024 r. Wysłanie zgłoszenia do Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizatorem Akcji jest spółka Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, (dalej jako: “Roger Publishing”). Celem Akcji jest stworzenie z wybranych przepisów nadesłanych przez Uczestników Akcji e-booka: „Przepisy na imprezę – edycja letnia” (dalej „E-book”), ze sprzedaży którego całkowity dochód przekazany zostanie na cele statutowe Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
1132999142, REGON: 383560653 (dalej jako: „Fundacja”). E-book będzie sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Roger Publishing pod adresem https://rpstore.pl/ przez czas określony przez Organizatora.

 

§ 1

Przystąpienie do Akcji
1. Każda z osób może wziąć udział w Akcji poprzez przesłanie przepisu na imprezową potrawę z użyciem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora. Można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.
2. Pełne zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię, nazwisko, adres e-mail i opis Uczestnika,
b) Jedno zdjęcie Uczestnika, które zostanie umieszczone przy przepisie w E booku (w jak najlepszej rozdzielczości),
c) Tytuł przepisu,
d) Przynajmniej trzy zdjęcia ilustrujące przygotowaną według proponowanego przepisu potrawę (w jak najlepszej rozdzielczości),
e) Treść przepisu zgodnie ze wzorem wskazanym w formularzu (składniki, proporcje, sposób i przybliżony czas przygotowania),
f) Informację o tym, czy i gdzie przepis i/lub zdjęcia do niego Uczestnik opublikował wcześniej (jeśli taka publikacja miała wcześniej miejsce),
g) Oświadczenie o treści: Oświadczam, że nadesłany przepis i zdjęcia są mojego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich.
h) Akceptację Regulaminu.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.05.2024 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego).
4. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatora treści przepisu, nadesłanych zdjęć w E-booku oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatorów zgodnie z postanowieniami §2 i §3 niniejszego Regulaminu.
5. W E-booku „Przepis na imprezę – edycja letnia” zostaną opublikowane wybrane przez przedstawicieli Organizatora przepisy wraz ze zdjęciami Uczestników (autorów przepisów) oraz zdjęciami potraw. Przy wyborze pod uwagę będą brane wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu, w tym ciekawość oraz oryginalność danego przepisu.
6. Organizator będzie kontaktować się wyłącznie z wybranymi osobami. Odmowa publikacji niewybranych zgłoszeń nie będzie uzasadniana.

 

§2

Prawa własności intelektualnej
1. Uczestnik Akcji przesyłając swoje zgłoszenie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych przepisów oraz zdjęć, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Roger Publishing w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Roger Publishing lub Fundację szkody.
3. Uczestnik Akcji, którego zgłoszenie wykorzystane będzie w E-booku, oświadcza, że wyrażazgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zgłoszenia (przepisu oraz zdjęć) przez Roger Publishing oraz Fundację na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie utworu do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych, zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową w postaci E-booka oraz wprowadzenie ich do obrotu, wykorzystywanie dowolnie wybranych fragmentów utworu, jak również streszczeń utworu, w celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, w szczególności w ramach działań prowadzonych w Internecie związanych ze sprzedażą E-booka.
4. Uczestnik wyraża zgodę, aby przesłane zgłoszenie (treść przepisu oraz załączone zdjęcia) było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji w E-booku oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, tj. poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
5. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że z uwagi na wykorzystanie zgłoszenia (treści przepisu i zdjęć) w E-booku, cofnięcie zgody na wykorzystanie ww. zgłoszenia nie będzie dotyczyło E-booków, które zostały wprowadzone do obrotu.
6. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, że z tytułu wzięcia udziału w Akcji, w tym wykorzystania jego zgłoszenia w E-booku, nie przysługuje mu wynagrodzenie.

 

§3

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przesyłając zgłoszenie do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora (Roger Publishing) swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu w publikacji (E-booku) przygotowanym przez Organizatora.
2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych na następujących polach eksploatacji: na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w E-booku oraz w celach promocyjnych E-booka, w szczególności w Internecie na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach Organizatora oraz Fundacji w mediach społecznościowych.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Roger Publishing. Dane do kontaktu: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, email: kontakt@rogerpublishing.pl.
4. Roger Publishing wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@rogerpublishing.pl.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wyłonienia osób, których przepisy zostaną opublikowane w E-booku oraz w celu publikacji E-booka. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Akcji dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Akcji i publikacji zgłoszenia w E-booku.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Akcji będą przetwarzane przez okres trwania Akcji oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Akcji, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń.
8. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Roger Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.

 

§ 4

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@rogerpublishing.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także opis i uzasadnienie reklamacji. Organizator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie: https://rpstore.pl/
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2024 r.