Regulamin promocji


„-10% za zapis na Facebooku na wydarzenie KINO POD RÓŻOWĄ CHMURKĄ”


Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji: „-10% za zapis na portalu Facebook na wydarzenie KINO POD
RÓŻOWĄ CHMURKĄ” („Wydarzenie”), realizowanej w sklepie stacjonarnym RP Store w Warszawie (04-866)
przy ul. Wał Miedzeszyński 208A („Sklep stacjonarny”).
1. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji jest właściciel Sklepu stacjonarnego - spółka Roger Publishing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (03-977), ul. Algierska 19W, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO:
000108449
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl
2. ZASADY PROMOCJI

a) W dniu Wydarzenia tj. dnia 11 sierpnia 2023 r., w godzinach 19:00 – 21:30 Klienci, którzy potwierdzą na
portalu Facebook udział w wydarzeniu KINO POD RÓŻOWĄ CHMURKĄ poprzez wybór i zaznaczenie w
Wydarzeniu opcji „Wezmę udział”, będą uprawnieni do uzyskania jednorazowego rabatu cenowego w
wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) na zakupy („ Rabat”) w Sklepie stacjonarnym.
b) Z Rabatu można skorzystać wyłącznie w dniu Wydarzenia w godzinach 19:00 – 21:30 robiąc zakupy w
Sklepie stacjonarnym.
c) Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami lub już obowiązującymi rabatami
udzielonymi Klientowi przez Organizatora Promocji.
d) Organizator zastrzega, że niektóre z produktów mogą zostać wyłączone z zakresu działania Promocji.
e) Aby skorzystać z Rabatu należy przed dokonaniem płatności okazać pracownikowi Sklepu stacjonarnego
ekran dowolnego urządzenia potwierdzający, że na Wydarzeniu na Facebooku widnieje status „wezmę
udział”.
f) Rabat 10% zostanie naliczony przy kasie w stosunku do wszystkich produktów, nie będących przedmiotem
innych akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wyłączonych z Promocji.
3. REKLAMACJE PROMOCJI

Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w trakcie trwania Promocji
lub w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail kontakt@rogerpublishing.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od
chwili jej otrzymania.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, w tym z innymi przyznanymi Klientowi
rabatami.
Niniejszy Regulamin Promocji jest dostępny dla wszystkich klientów w Sklepie stacjonarnym, co najmniej przez
czas trwania Promocji.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 sierpnia 2023 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany nie
mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Promocji.